Regulamin PCFU

Regulamin określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
 • § 1 Definicje
 • § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • § 3 Wymogi techniczne
 • § 4 Zakupy w Sklepie
 • § 5 Płatności
 • § 6 Realizacja zamówienia
 • § 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • § 9 Reklamacje
 • § 10 Dane osobowe
 • § 11 Zastrzeżenia
 • Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sklep – sklep internetowy PASOLEQ prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pcfu.pl
 • Sprzedawca – Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 774 272 97 63 , nr REGON 140035151, ul. Żyzna 41 lok 30 Płock 09-410
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Żyzna 41 lok 30, 09-410 Płock
 2. Adres e-mail: biuro@pasolek.pl
 3. Telefon: 789 089 000
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT, a koszty dostawy towaru są doliczane do ceny towaru.
 2. Wybrany do kupienia towar należy przesłać e-mailowo na adres biuro@pasolek.pl lub poprzez formularz na stronie.
 3. Kupujący w zamówieniu podaje sposób dostawy (kurier lub odbiór osobisty) oraz metodę płatności za zamówienie (przedpłata lub gotówka), a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży drogą mailową.
 7. Kupujący może dokonywać zakupów poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
§ 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  • a)Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • b)Gotówką osobiście w siedzibie firmy.
   W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
  • c)Sprzedawca informuje, iż opłacenie zamówienia przelewem na rachunek bankowy jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W przypadku wysyłki zamówienia kurierem należy doliczyć czas dostawy.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia maksymalnie 5 dni po jego opłaceniu.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • a)Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • b)Osobiście w siedzibie firmy.
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • b) W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Żyzna 41 lok 30, 09-410 Płock niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • b) W której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • c) W której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
§ 9 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie:
  • a) Przy wadzie istotnej – złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • b) Żądania wymiany towaru na nowy towar.
  • c) Żądania usunięcia wady.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy na adres ul. Żyzna 41 lok 30, 09-410 Płock
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  • b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  • c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
§ 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane firmy:

Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński

ul. Żyzna 41 lok 30, 09-410 Płock

adres e-mail: biuro@pasolek.pl

Dane do wysyłki:

Sklep internetowy PASOLEQ

ul. Żyzna 41 lok 30, 09-410 Płock

telefon: 789 089 000

Ja ………………………………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

 • a. …………………………………………………………………………….
 • b. …………………………………………………………………………….
 • c. …………………………………………………………………………….
 • d. …………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta:………………………………………………………….

Adres Konsumenta:……………………………………………………………………….

Numer zamówienia:………………………………………………………………………

Data ………………………………………

Podspis konsumenta ………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.